Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego

Książka przedstawia obraz szlachty w Rzeczypospolitej doby wazowskiej. Jest to obraz różnorodny, bo ukazujący m.in. stosunek społeczeństwa szlacheckiego do imperium osmańskiego, funkcjonowanie sejmów, sejmików, edukację młodzieży szlacheckiej oraz problem kozacki.