Wytyczne dla autorów

Tekst

Objętość artykułu: do 1 arkusza wydawniczego

Prosimy o dostarczanie tekstów kompletnych, tzn. zawierających:

  • treść artykułu,
  • informację o afiliacji i nr ORCID autora,
  • spis ilustracji oraz ilustracje wraz z pisemnymi prawami do publikacji,
  • streszczenie w języku angielski, ew. polskim (1,5 tys. znaków ze spacjami).
  • słowa kluczowe (5)
  • bibliografię i indeks


Ilustracje

  • Format: jpg, tiff, rozdzielczość: 300 dpi;
  • Podpis wg schematu: autor dzieła, nazwa obiektu lub tytuł fotografii, datowanie, właściciel obiektu (instytucja lub osoba prywatna), imię i nazwisko fotografa lub instytucji mającej prawa autorskie do fotografii;
  • W tekście należy zaznaczyć miejsce umieszczenia ilustracji (odnośniki typu: il. 1)


Przypisy i bibliografia

Stosujemy zapisy: ibidem, idem, eadem, op.cit. (nie: tamże, dz.cyt. itp.), w: (nie: [w:]), red., zob. (nie: por., patrz), tłum. (nie: tł., przeł.), s. (nie: str., ss.). Tytuły publikacji kursywą, tytuły czasopism w cudzysłowie. Np.:

1 A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, Warszawa 1980, t. 3, s. 13.
2 Idem, Inny tytuł, Kraków 1990, s. 15.
3 Ibidem, s. 34.
4 J. Słowacki, Wybrane utwory, w: J. Kowalski, Dzieła romantyków, Warszawa 1977, s. 13–20.
5 Książka o Juliuszu Słowackim, red. A. Kowalski, Warszawa 1967, s. 45.
6 Słowacki, op.cit., s. 19.
7 Książka o Juliuszu…, s. 56.
8 Mickiewicz, Dzieła…, s. 17.
9 J. Kowalski, Parę zdań o Mickiewiczu, „Przegląd Historyczny”, t. 34, 2001, nr 8, s. 5.


Materiały archiwalne

nazwa archiwum, nazwa zespołu lub zbioru, sygnatura, tytuł dokumentu lub teczki, datowanie. Jeżeli dana instytucja lub archiwum powtarza się w przypisach kilkakrotnie – stosujemy skróty. Np.:
1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (dalej: KRSW), sygn. 6454, Pismo sekretarza stanu przy Radzie Administracyjnej do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 10 IX 1861, k. 5 v.


Inne zasady redakcyjne:

pisownia wyrazów zgodna z Wielkim słownikiem ortograficznym PWN i Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny PWN,
tytuły dzieł i wyrażenia obcojęzyczne – kursywą, cytaty w cudzysłowie,
skróty typu: r. (rok), w. (wiek), ok. (około), 1. połowa, XVI-wieczny.